หนังสือชีวะ biology สรุปชีวะ วิชา
..Complete Biology มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ..

ชีววิทยเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นคนมีเหตุและผล“Complete Biology มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ” เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมปลาย และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้ทบทวนความรู้วิชาชีววิทยา และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย และยังมีเฉลยข้อสอบครบถ้วนทุกข้ออีกด้วย

ชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เราเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ การเกษตร โภชนาการ หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อยู่ร่วมกันได้เนื้อหาละเอียดครบถ้วน 4 สีสวยงาม เน้นจุดสำคัญ ครอบคลุมทุกสนามสอบ O-NETㆍ9 วิชาสามัญㆍสอบตรง ㆍโควตา ㆍ TCAS